Menu główne

Zapraszamy na szkolenie RATOWNIKÓW WODNYCH - zdobądz nowy, ciekawy zawód.

na strone

Podstawą szkoleń w ratownictwie wodnym jest ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208, poz.1240, z póżn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U.poz.747).

Szkolenie ratowników wodnych lub instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego powinno zawierać określoną w rozporządzeniu minimalną liczbę godzin teoretycznych i praktycznych oraz zostać zakończone egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu, według wzoru określonego w rozporządzeniu.

Szkolenie ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego prowadzą instruktorzy WOPR, instruktorzy ratownictwa wodnego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego

Zgłoszenia e-mail: WOPR.biuro@wp.pl; Tel.+48 602 552 929.

Wymagania formalne do udziału w szkoleniu:

  • Legitymacja członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconą na bieżąco składką członkowską (legitymacje wydaje biuro WOPR w Chełmnie),
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (osoba niepełnoletnia składa oświadczenie przez opiekuna prawnego),
  • pisemna zgoda na udział w szkoleniu (Formularz zgłoszeniowy)  druk WOPR w Chełmnie (w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę wyrażają opiekuowie prawni),
  • podpisany regulamin szkolenia (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun pawny)
  • podpisana klauzula RODO

INNE SZKOLENIA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi również szkolenuia na poszczególne stopnie organizacyjne WOPR/ILS - (International Life Saving Federation)

  • Młodszy Ratownik WOPR / ILS  Junior Lifesaver - to pierwszy stopień organizacyjny w ratowniczej edukacji. Wymagania formalne: ukończony 12 rok życia, kandydat umie pływać, posiada KP - kartą pływacką lub SKP - specjalna karta pływacką. KP i SKP wydaje WOPR w Chełmnie. Egzamin na "kartę" możesz zdać na pierwszych zajęciach na kursie.
  • Ratownik WOPR / ILS Lifesaver - kandydat ukończył szkolenie na Młodszego Ratownika WOPR.

RATOWNIK WODNY - kto to jest?

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych USTAWA

 ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

Uprawnienia ratownika wodnego dają również dodatkowe punkty przy naborze do służb mundurowych

( wojsko, policja, straż pożarna, ABW itp.).

Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:

1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;

2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;

3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;

4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;

5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;

6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;

7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;

9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;

10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.