RODO

Klauzula RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmnie z siedzibą w Chełmnie, ul. Dworcowa 7j; Tel. +48 602 552 929;  E-mail WOPR.biuro@wp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmnie z siedzibą w Chełmnie na podstawie Państwa zgody.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować odmową przyjęcia Pana/Pani do "WOPR" jako członka lub skreślenia z listy członków.

Zostałam/–em zapoznany z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych lub danych dziecka* w bazie danych "WOPR".

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula RODO 2020.01.02.docx)Klauzula RODO 2020.01.02.docx72 kB