Zaloguj się
Menu główne

Ogłaszamy nabór na szkolenie ratowników wodnych realizowane zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art.15 ust. 4 z dnia 18 sierpnia 2011 roku oraz Rozporządzeniem MSW z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.


Organizatorem szkolenia jest WOPR w Warszawie lub inny podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem, odpowiednim przygotowaniem sprawnościowym, dydaktycznym oraz pedagogicznym, przygotują Cię do tego abyś rozpoczął swoja przygodę z ratownictwem wodnym.
Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne w tym min. 20 zajęć teoretycznych oraz 43 zajęć praktycznych i zakończy się egzaminem po zdaniu którego wystawione zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne ze wzorem zawartym w ww Rozporządzeniu.
Ratownik Wodny: Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RATOWNIKIEM WODNYM jest osoba posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.
Czas trwania kursu: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest od specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia, dlatego możliwe jest zrealizowanie szkolenia np. w 3 weekendy (zajęcia od pt do nd), 8 dni (zajęcia codziennie po 8 godzin) albo pół roku (zajęcia raz w tygodniu) lub w dowolnej innej konfiguracji. Szczegółowy harmonogram podawany będzie w ogłoszeniach lub na spotkaniach organizacyjnych.
Wymagania wstępne: Rozporządzenie nie definiuje wymagań wstępnych jednak należy zwrócić uwagę na wymagania na egzaminie końcowym, dlatego przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy weryfikację umiejętności pływackich. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma jasną informację na jakim etapie się znajduje i co musi robić aby spokojnie ukończyć szkolenie. Kluczowym wymaganiem jest przepłynięcie 400m dowolnym sposobem poniżej 8:00min.
Koszty szkolenia: Obejmują wejścia na basen, zajęcia praktyczne i teoretyczne, egzamin na poszczególne stopnie organizacyjne WOPR/ILS - wynoszą 1500PLN.
Ważne: Przystępując do szkolenia musisz posiadać legitymację członka WOPR, opłaconą nas bieżąco roczną składkę członkowską.
Egzamin końcowy RATOWNIK WODNY: Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia.
• Test teoretyczny 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
• Przepłynięcie 400m dowolnym sposobem w czasie <8:00min
• Przepłynięcie 25m pod lustrem wody (z wydobyciem 2 przedmiotów)
• Przepłynięcie w czasie < 2 :40min ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą oraz powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła
• Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej
• Holowanie tonącego na dystansie 150m
• Wyciągnięcie tonącego na brzeg (30cm) i ułożenie w pozycji do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Opłata egzaminacyjna ratownika wodnego / instruktora  - wynosi 100 PLN, egzamin poprawkowy 100 PLN
Dokumenty: Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie przez "WOPR", zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu (koszt 100 PLN), otrzymujesz również wpis o odbyciu szkolenia i uzyskaniu stopnia WOPR/ILS w legitymacji WOPR.
Bonusy: Każdy uczestnik szkolenia zostaje członkiem WOPR w Chełmnie. Może wstępować i tworzyć drużyny ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy członkowie mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach dodatkowych organizowanych przez Chełmińskie WOPR takie jak szkolenie lodowe, manewry motorowodne, pokazy ratownictwa wodnego i inne. Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w takim szkoleniu. (Certyfikat ten jest niejednokrotnie traktowany jako posiadanie dodatkowych umiejętności przydatnych w ratownictwie wodnym). Członkowie WOPR mają również pierwszeństwo przy zatrudnianiu w charakterze ratownioka wodnego na obszarach wodnych w naszym regionie.
Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy kierować na adres: WOPR.biuro@wp.pl Pytania można zadawać na powyższy adres poczty elektronicznej. Przed przystąpieniem do kursu prosimy również o zapoznanie się z wymaganiami egzaminu końcowego.
*Uwaga. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej grupy 10 uczestników.


Boisz się, że nie podołasz?


• obawiasz się o swoją formę fizyczną lub poziom techniki pływania,
• myślisz, że nie uda Ci się sprostać wymaganiom na kursie ratownika wodnego MSW
Przyjdź do nas na zajęcia przygotowujące do zajęć na kursie i poszczególnych zaliczeń prowadzone przez Instruktorów i trenerów dyscypliny sportu pływanie. Ocenimy Twój poziom i odpowiednio przygotujemy do zajęć praktycznych, egzaminu końcowego na ratownika wodnego oraz stopnie organizacyjne WOPR/ILS.


Aby mówić o ratowniku wodnym jako osobie wykonującej zawód (zatrudnionej na obszarze wodnym) należy:

  1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem, który określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać właściwy stopień nadany przez WOPR uzyskany w wyniku ukończenia szkolenia do dnia 31 stycznia 2011 roku.
  2. Posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP - kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu RATOWNIKA.
  3. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.
  4. Posiadać dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym.

Dopiero łącznie 4 w/w punkty - okoliczności upoważnia do wykonywania zawodu ratownika wodnego! Inna osoba nie może być zatrudniona na obszarze wodnym gdyż nie stanowi kadry ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.


Zgodnie z literą prawa tak istotne jest:
1. Terminowe opłacanie rocznej składek do WOPR świadczącej o członkostwie,
2. Pilnowanie terminu ważności zaświadczeń o ukończeniu kursu KPP, po ostatnim dniu ważności zaświadczenia nie możemy wykonywać zawodu ratownika wodnego.
3. Posiadanie właściwego stopnia WOPR lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.