Menu główne

Przed zbliżającym się sezonem letnim kandydaci na ratowników wodnych doskonalą umieętności pływackie

SAM 3019

RATOWNIK WODNY

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Cel kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę  lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Praca wychowawczo – szkoleniowa z młodzieżą.

2. Cele szczegółowe szkolenia

1) Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

3. Czas trwania szkolenia

1) Szkolenie powinno trwać co najmniej 63 godziny, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 43 godziny zajęć praktycznych;

2) szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych (szkolenie etapowe - modułowe).

4. Warunki realizacji szkolenia

1) Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

2) organizator zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu (...)