Odpowiadamy na pytania!

Czy analiza zagrożeń jest obowiązkowa? Kto sporządza analizę zagrożeń? Jakie dane powinna zawierać analiza zagrożeń? – na te i inne pytania odpowiada prezes WOPR w Chełmnie, instruktor WOPR Franciszek Trzcński.

20231207 205311 kopia

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 Nr 208 poz. 1240) wskazuje, że za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych odpowiada:

  1. na terenie parku narodowego lub krajobrazowego – dyrektor parku,
  2. na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie,
  3. na pozostałym obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Na wymienionych powyżej osobach oraz instytucjach zgodnie z art. 4. 1 cytowanej wyżej ustawy ciąży prawny obowiązek sporządzenia i posiadania analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji. Analizę wykonuje się we współpracy z Policją oraz podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego działającym na danym terenie. Na terenie powiatu chełmińskiego, województwo kujawsko – pomorskie, działa tylko jednej podmiot, który uzyskał zgodę MSWiA na wykonywanie ratownictwa wodnego i jest nim WOPR w Chełmnie.

Analiza zagrożeń powinna obejmować występujące na podległym terenie jeziora, rzeki oraz inne zbiorniki i cieki wodne (ich powierzchnię, długość, głębokość, mapy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, inne dane) ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń w okresie lata i zimy.

Osobną syntetyczną analizę zagrożeń sporządza się dla pływalni, parków wodnych i kąpielisk (z uwzględnieniem między innymi ilości niecek, wymiarów wg. projektu i rzeczywistą, długości i szerokości, głębokości, wymiarów pomostów, z oznaczeniem stref dla umiejących i nieumiejących pływać, długości linii brzegowej) uwzględniając regulaminy, w tym regulaminy atrakcji wodnych, saun itp. Powyższe reguluje między innymi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaku zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratowniczy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Sporządzając analizę zagrożeń dla kąpieliska nie możemy również poominąć przepisów zawartych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019r w sprawie profilu wody w kąielisku.

W załączeniu przykłady:

- analiza zagrożeń sporządzona dla Parku Wodnego w Świeciu,

- analiza zagrożeń sporządzona dla kąpieliska w Decznie, powiat świecki