Menu główne

woprILU RATOWNIKÓW NA OBOZACH i KOLONIACH,  KTO SPRAWUJE OPIEKĘ ?

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Ustawa  Art. 92c.

2. Organizator wypoczynku zapewnia: (…)

6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779); (...)  Ilu ratowników ? Powyższe określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Rozporządzenie

(...)

1) w przypadku kąpielisk:

a) śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla umiejących pływać,

b) nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;

2) w miejscach przeznaczonych do kąpieli – dwóch ratowników wodnych;

3) w przypadku pływalni:

a) dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny,

b) dysponującej nieckami basenowymi o długości 25–50 m – dwóch ratowników wodnych,

c) dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych;

4) w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – co najmniej jeden ratownik wodny.

 I wszystko jest jasne -:)

Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży nie musi juz mieć "swojego ratownika"

korzysta z ogólnodostępnych kąpielisk zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem.

KTO SPRAWUJE OPIEKĘ ?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Rozporządzenie

§ 5. 1. Do obowiązków Kierownika Wypoczynku należy: (...)

7) zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

§ 5. 2. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;